1. VACANCY CIRCULAR -  Post Vacant : - PAY & ACCOUNTS OFFICER, Click Here 

                                                                             Annexure - 1 of 3 , Click Here 

                                                                             Annexure -  2 of 3, Click Here

                                                                              Annexure  -  3 of 3, Click Here

2. Cancellation of Post Vacant :  Pay & Accounts Officer Click Here   

       Re-advertise - Vacant Circular _ Post Vacant : Pay & Accounts Officer (PAO) Click Here           

                                                                                                                  Bio-data  Click Here